Zielona Pracownia

LABORATORIUM
MŁODEGO ODKRYWCY

LIST GRATULACYJNY

Pani Jadwigi Wiśniewskiej
Poseł do Parlamentu Europejskiego,

który otrzymaliśmy
w związku z otwarciem w naszej szkole
Zielonej Pracowni.

Uroczystość otwarcia Zielonej Pracowni
"Laboratorium Młodego Odkrywcy"
w Szkole Podstawowej nr 37 w Zabrzu
12 marca 2021 r.

12 marca 2021 r. nastąpiło oficjalne otwarcie Zielonej Pracowni "Laboratorium Młodego Odkrywcy"
w Szkole Podstawowej nr 37 w Zabrzu.

W uroczystości uczestniczyli:

PREZYDENT MIASTA ZABRZE

Dr Małgorzata Mańka - Szulik

PRZEWODNICZĄCA RADY MIASTA ZABRZE

Łucja Chrzęstek - Bar

STARSZY WIZYTATOR KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH, DELEGATURA W GLIWICACH

Ewa Borys

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI EKOLOGII RADY MIASTA ZABRZE

Urszula Potyka

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY RADY MIASTA ZABRZE

Sebastian Markisch

NACZELNIK WYDZIAŁU OŚWIATY

Ewa Wolnica

DYREKTOR PRZEDSZKOLA NR 11 W ZABRZU

Aleksandra Justyna

PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 W ZABRZU

Anna Krajnik


Uroczyste powitanie gości przygotowała klasa 3a.


Serdecznie Panią Prezydent witamy!

Na otwarcie nowej Zielonej Pracowni zapraszamy!


Z dumą prezentujemy wyposażenie sali,

z nauczycielami będziemy sprzęt testowali.


Niczego tutaj nie brakuje,

każda grupa na świetnym sprzęcie popracuje.


My z chęcią będziemy się tu uczyli,

dla dobra Zabrza o przyrodę się troszczyli.Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka - Szulik
przecięła wraz z dziećmi wstęgę
i Zielona Pracownia została oficjalnie otwarta.

Ekopracownia - Laboratorium Młodego Odkrywcy jest nowoczesną klasą szkolną z bogatym wyposażeniem pozwalającym pracować uczniom głównie metodą projektu badawczego – Project Based Learning. Metoda ta kładzie nacisk na samodzielną pracę i uczy korzystania z różnych źródeł informacji.

W pracy samodzielnej uczniowie uczą się odpowiedzialności, podejmowania decyzji, dokonywania samooceny. W pracy grupowej rozwijają umiejętności podejmowania decyzji w grupie, rozwiązywania konfliktów, wyrażania własnych opinii, słuchania innych osób, poszukiwania kompromisów, dyskutowania, dokonywania oceny pracy swojej i innych. W działaniach lokalnych uczniowie nabywają umiejętności układania harmonogramów, planowania, poszukiwania rozwiązań i pokonywania trudności. Taka metoda, w której uczeń uczy ucznia, przynosi największe pojmowanie wiedzy i przyswojenie jej. Zatem przy realizacji zagadnienia metodą projektów więcej osiąga się od ucznia lub klasy niż tradycyjnym wykładem. Stąd propozycja wyposażenia naszej ekopracowni w 6 nowoczesnych, multimedialnych stanowisk do pracy w grupach oraz stół konferencyjny do otwartych dyskusji. W pracowni został również zainstalowany punkt dostępowy Wi-Fi, tak by uczniowie mogli korzystać nie tylko ze stałego wyposażenia pracowni, ale również ze swoich smartphonów w celach edukacyjnych (korzystanie z mobilnych aplikacji edukacyjnych – narzędzi pozwalających gromadzić dane środowiskowe i je analizować np.: INaturalist App, GLOBE Observer, GLOBE Data Entry, Literally App oraz takich, które pozwalają np. na sprawdzanie wiedzy – KAHOOT).

Każde stanowisko do pracy w grupie 5-6 osobowej wyposażone zostaje w laptop, tablet oraz duży monitor z głośnikami połączony z laptopem, tak by wszyscy członkowie grupy mogli śledzić postęp prac i mieli wpływ na ich jakość.
Pracownia jest wyposażona także w
tablicę multimedialną wraz z projektorem krótkoogniskowym, stanowisko dla nauczyciela z komputerem. Ponadto działania nauczyciela i uczniów uatrakcyjni wizualizer, ruchoma tablica obrotowo jezdna oraz liczne pomoce naukowe rekomendowane przez Centrum Nauki Kopernik (termometry lab., wskaźniki pH, krążek Sechiego, lupy, pakiet do oznaczania twardości ogólnej wody, pakiet wskaźnikowy pH gleby, taśmy miernicze, zestaw do pobierania prób glebowych, luksomierz podstawowy, zlewki miarowe, stacja pogody ścienna, pyłomierz, miernik prędkości wiatru i temperatury z wyświetlaczem elektronicznym, stacja pogody wi-fi).

Laboratorium Młodego Odkrywcy powstało z myślą o uczniach klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu.

W tej nowoczesnej ekopracowni odbywać się będą lekcje z przedmiotów przyrodniczych oraz realizowane będą zajęcia pozalekcyjne o charakterze ekologicznym.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 37 w Zabrzu są szczególnie zaangażowani w realizację projektów i programów przyrodniczych
o charakterze ekologicznym:

 • wiodącym programem jest Program GLOBE – (Global Learning and Observations to Benefit the Environment, www.globe.gov) to międzynarodowy program badawczo-edukacyjny umożliwiający poznawanie globalnych zagadnień środowiskowych. Jego misją jest podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii, matematyki oraz promocja naukowego podejścia do badania zjawisk przyrodniczych, kształtowanie świadomości ekologicznej i zaangażowanie w ochronę środowiska.

Program GLOBE realizowany jest w Polsce na podstawie umowy zawartej w dniu 22 kwietnia 1997 roku pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Urzędem do Spraw Atmosferycznych i Oceanicznych USA. Krajowym Koordynatorem Programu, wybranym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, jest Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Program GLOBE ma za zadanie:

 • nauczenia się prowadzenia pomiarów atmosferycznych, hydrologicznych, fenologicznycch oraz badania gleby

 • prowadzenie dziennika naukowego i wymiany danych przez Internet z innymi grupami GLOBE

 • nabycie umiejętności robienia notatek naukowych (map, wykresów) m.in. za pomocą interakcyjnych narzędzi

 • współpracę z naukowcami i innymi studentami

 • Jesteśmy Szkołą Stowarzyszoną UNESCO - Szkoły Stowarzyszonych UNESCO często podejmują działania dotyczące problemów globalnych, stosując przy tym zasadę "myśl globalnie - działaj lokalnie". Placówki zobowiązują się do realizacji projektów m.in. są to : problemy światowe i rola ONZ w ich rozwiązywaniu, a także edukacja na temat zrównoważonego rozwoju.
  W edukacji ekologicznej UNESCO istotną rolę odgrywają programy lokalne lub regionalne.

W dwóch z nich aktywnie uczestniczą polskie szkoły stowarzyszone UNESCO. Jednym z nich jest Baltic Sea Project - główne projekty realizowane przez szkoły uczestniczące w programie Baltic Sea Project to: Jakość Wody, Jakość Powietrza, Rzeki, Ekologia Ptaków, Obserwacje Wybrzeża Bałtyku, Historia Środowiska. Obecnie jesteśmy na etapie ponownego przystąpienia do Programu, teraz jako szkoła podstawowa.

 • Uruchomiliśmy Klub Młodego Odkrywcy - koordynator programu - Centrum Nauki Kopernik.
  KMO to odkrywanie świata przez doświadczanie. Misją Programu jest rozwój różnych umiejętności klubowiczów poprzez osobiste, wspólne doświadczanie nauki.

 • Realizujemy projekt Klimatyczna Klasa, w którym kwestia ochrony środowiska i dbania o klimat jest pretekstem do wspólnej realizacji kampanii społecznej. Hasło naszej kampanii to „Znikaj SMOGu – nie dręcz NAS!”. Poprzez tę aktywność realizujemy również zadania zabrzańskiego Programu Antysmogowego dla szkół.

 • Od wielu lat współpracujemy z Klubem Gaja i włączamy się każdego roku do obchodów Święta Drzewa - Międzynarodowego Święto Drzewa.

 • Prowadzimy badania środowiska przyrodniczego zgodnie z trendem Citizen Science – pomagamy gromadzić dane (np. przeprowadzamy pomiary, wykonujemy fotografie), pomagamy w analizie danych, bierzemy udział akcjach badawczych, uczestniczymy w konkursach. Korzystamy przy tym z nowoczesnych narzędzi, w tym aplikacji mobilnych – INaturalist App, GLOBE Observer, GLOBE Data Entry, Literally App i innych.

Nasze zaangażowanie w promocję nauk ścisłych dwukrotnie zostało nagrodzone tytułem laureata STEM Discovery Week przez European Schoolnet w Brukseli.

Dodatkowo tak wyposażona ekopracownia pozwoli realizować nauczycielom ciekawe zajęcia np. z wykorzystaniem platformy Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School).

Go-Lab Portal oferuje uczniom możliwość wykonywania eksperymentów naukowych w laboratoriach internetowych, natomiast nauczycielom pozwala wzbogacić swoje działania w klasie o ciekawe demonstracje. Projekt Go-Lab ma na celu zachęcenie młodych ludzi do angażowania się w dziedzinie nauk ścisłych, ucząc umiejętności formułowania problemów naukowych i kultury uprawiania nauki, poprzez aktywne eksperymentowanie. Kierowany do uczniów od lat 10 do 18 lat, Go-Lab oferuje możliwość wykonywania spersonalizowanych eksperymentów naukowych w pracowniach online, w pedagogicznie obudowanej przestrzeni uczenia się, rozszerzonej o narzędzia współpracy.

Korzystając z pracowni internetowych, uczniowie nabywają także kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania badań i eksperymentów naukowych na profesjonalnym poziomie, a tym samym przygotowanie do przyszłego startu w nauce.

Jesteśmy przekonani, że realizacja nowoczesnej i zaawansowanej technologicznie ekopracowni, znacząco wpłynie na podniesienie świadomości ekologicznej naszych uczniów poprzez uatrakcyjnienie warunków nauczania oraz zastosowanie kreatywnych rozwiązań zagospodarowania przestrzeni szkolnej.

KOSZT INWESTYCJI

37 500 zł

30 000 zł

dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

7 500 zł - dofinansowanie z Miasta Zabrze

Rozstrzygnięcie konkursu "Zielona Pracownia 2020" - czerwiec 2020 r.

Z radością informujemy, że nasz projekt "Laboratorium Młodego Odkrywcy" otrzyma 30 000 dofinansowania!!! Znajdujemy się wśród Laureatów tegorocznej edycji "Zielona Pracownia 2020"!